Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyên đề Toán lớp 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Chương 5: Khối đa diện

Chương 6: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian

Chuyên đề: Phương trình mặt cầu

Chuyên đề: Phương trình mặt phẳng