Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

8 : 4 =                      12 : 4 =             20 : 4 =                      28 : 4 =

36 : 4 =                    24 : 4 =             40 : 4 =                      32 : 4 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng chia 4 đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

8 : 4 = 2                 12 : 4 = 3           20 : 4 = 5               28 : 4 = 7

36 : 4 = 8               24 : 4 = 6           40 : 4 = 10             32 : 4 = 8

Câu 2

Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền giá trị của 2 phép tính chia liên quan.

Cách giải :

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4 : 4 = 1              16 : 4 = 4

12 : 3 = 4              8 : 2 = 4               4 : 1 = 4

Câu 3

Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ.

Cách giải :

Mỗi tổ có số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Câu 4

Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số người khách chia cho 4.

Cách giải :

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Câu 5

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\) số con hươu:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đếm số hươu cao cổ ở mỗi hình rồi chia cho 4.

- Chọn hình có số hươu cao cổ đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Cách giải :

Hình a và b có 8 con hươu cao cổ.

Mà 8 : 4 = 2.

Vậy hình a có \({1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh.

Có thể bạn quan tâm