Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tìm \(x\):

a) \(x\times 2 = 4\)                       b) \(2\times x = 12\)                      c) \(3\times x =  27\)

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải :

a) \(x\times 2 = 4\)   

           \(x= 4 : 2\)

           \(x= 2\)

 b) \(2\times x = 12\)

             \(x = 12 : 2\) 

             \(x = 6\)

c) \(3\times x =  27\)

           \(x = 27 : 3\)

            \(x = 9\)

Câu 2

Tìm y:

a) y + 2 = 10                     b) y x 2 = 10                      c ) 2 x y = 10

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Tìm số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.

- Tìm thừa số bằng tích chia cho thừa số kia.

Cách giải :

a) y + 2 = 10

         y = 10 - 2

         y = 8

b) y x 2 = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

c) 2 x y = 10

         y = 10 : 2

         y = 5

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm tích và thừa số còn thiếu trong mỗi phép nhân rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

Câu 4

Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm đáp án ta lấy 12kg chia cho số túi.

Cách giải :

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

Câu 5

Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa đã cho chia 3.

Cách giải :

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa.

Có thể bạn quan tâm