Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Nối các điểm để được :

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

b) Một hình tam giác:

c) Một hình tứ giác.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo được thành các hình theo yêu cầu.

Cách giải :

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

Câu 2

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Cách giải :

Chu vi hình tam giác ABC là:

2 + 4 + 5 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm.

Câu 3

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Cách giải :

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm.

Câu 4

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của các cạnh AB; BC; CD và DE.

- Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Cách giải :

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là: 

3 + 3 + 3 + 3= 12 (cm)

                       Đáp số: a) 12 cm

                                    b) 12 cm.

Có thể bạn quan tâm