Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền giá trị của 2 phép tính chia liên quan.

Cách giải :

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4 : 4 = 1              16 : 4 = 4

12 : 3 = 4              8 : 2 = 4               4 : 1 = 4

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:01

Các câu hỏi cùng bài học