Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập chung

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

 Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của phép chia tương ứng.

Cách giải :

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

Câu 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 

30 x 3 =                   20 x 3 =

20 x 4 =                   30 x 2 =

40 x 2 =                   20 x 5 =

b) 

60 : 2 =                    60 : 3 =

80 : 2 =                    80 : 4 =

90 : 3 =                    80 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính nhẩm theo mẫu:

a) 

20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

b) 

40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

Cách giải :

a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

   20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

   40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30                       60 : 3 = 20

    80 : 2 = 40                       80 : 4 = 20

    90 : 3 = 30                       80 : 2 = 40

Câu 3

a) Tìm \(x\):

\(x\times 3 = 15\) ;                \(4\times x = 28\).

b) Tìm \(y\):

  \(y : 2 = 2\);                     \(y : 5 = 3\)

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải :

a) \(x\times 3 = 15\)

\(x= 15 : 3\)

            \(x= 5\)

 \(4 \times x = 28\)

        \(x = 28 : 4\)

        \(x = 7\)

b) \(y : 2 = 2\) 

         \(y = 2\times 2\)

         \(y = 4\)

\(y : 5 = 3\)

     \(y = 3\times 5\)

     \(y = 15\)

 

Câu 4

Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm đáp án ta lấy số tờ báo chia cho 4.

Cách giải :

Mỗi tổ được số tờ báo là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo.

Câu 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Ghép các hình tam giác đã cho thành hình vuông.

Cách giải :

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Có thể bạn quan tâm