Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng nhân 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                            4 x 7 =

Hướng dẫn giải

4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                  4 x 7 = 28

Câu 2

Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

1 xe : 4 bánh xe

5 xe : ? bánh xe

Muốn tìm lời giải ta lấy số bánh xe của một ô tô nhân với 5.

Cách giải: 

5 xe ô tô có số bánh xe là:

4 x 5 = 20 (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

Câu 3

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Học sinh đếm thêm 4 và điền các số vào ô trống như sau:

Có thể bạn quan tâm