Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành đường gấp khúc.

Cách giải :

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

Câu 2

Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho (cùng đơn vị đo)

Cách giải :

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Câu 3

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Độ dài đoạn dây đồng đó bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác.

Cách giải :

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

Chú ý:

Độ dài đoạn dây có thể tính bằng cách khác là : \(4\times3=12 (cm) \).

Có thể bạn quan tâm