Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giờ, phút

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của kim phút và kim giờ đang chỉ rồi đọc giờ tương ứng.

Cách giải :

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (hay 2 giờ rưỡi).

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút (hay 11 giờ rưỡi).

Đồng hồ D chỉ 3 giờ.

Câu 2

Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đọc thông tin trên mỗi tranh vẽ rồi tìm đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Cách giải :

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

Tranh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

Câu 3

Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

    5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ - 3 giờ =

    4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ - 8 giờ =

    8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ - 10 giờ =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính toán với các số rồi viết đơn vị "giờ" vào sau kết quả.

Cách giải :

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ                   b) 9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

    4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                     12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

    8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                     16 giờ - 10 giờ = 6 giờ

Có thể bạn quan tâm