Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

a) 

4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =

4 x 5 =                    4 x 2 =                   4 x 10 =

4 x 8 =                    4 x 7 =                   4 x 1  =

b)

2 x 3 =                    2 x 4 =                   4 x 3 =

3 x 2 =                    4 x 2 =                   3 x 4 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm giá trị bảng nhân đã học trong phạm vi 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a)  4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24

     4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                   4 x 10 = 40

     4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4

b)  2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12

     3 x 2 = 6                   4 x 2 = 8                 3 x 4 = 12

Câu 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8

a) 4 x 8 + 10 = 

b) 4 x  9 + 14 =

c) 4 x 10 + 60 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Làm tính theo mẫu : Nhẩm giá trị phép nhân rồi cộng với số còn lại.

Cách giải :

a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42

b) 4 x  9 + 14 = 36 + 14 = 50

c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60 = 100.

Câu 3

Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt:

1 học sinh : 4 quyển sách

5 học sinh : ? quyển sách

Muốn tìm câu trả lời ta lấy số sách một học sinh được mượn nhân với số học sinh.

Cách giải :

5 học sinh được mượn số quyển sách là:

4 x 5 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển.

Câu 4

 Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm giá trị phép nhân trong bảng nhân 4 rồi chọn đáp án đúng.

Cách giải :

Ta có: \(4\times3=12\)

Khoanh vào chữ C.

Có thể bạn quan tâm