Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Một phần tư

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 4}\) hình nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Tìm hình nào được chia thành bốn phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 4}\) hình A, hình B, hình C.

Câu 2

Hình nào có \(\displaystyle{1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm số ô vuông có trong hình.

- Bước 2: Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông trong mỗi hình bằng cách lấy số vừa đếm được chia cho \(4\).

- Bước 3: Đếm số ô vuông đã tô màu, nếu bằng với số vừa tìm được ở bước hai thì hình đó đã có \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông được tô màu.

Cách giải:

Hình A: Có \(8\) ô vuông. 

Ta có: \(8:4=2\) mà hình có \(2\) ô vuông đã tô màu.

Vậy hình A đã có \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông được tô màu.

Hình B: Có \(12\) ô vuông.

Có: \(12:4=3\) và trong hình đang có \(3\) ô vuông được tô màu.

Vậy hình B đã có \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông được tô màu.

Hình C có \(16\) ô vuông.

Ta có: \(16:4=4\) và trong hình đang có 8 ô vuông được tô màu.

Vậy hình C không có \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông được tô màu.

Hình D có \(16\) ô vuông.

Ta có: \(16:4=4\) và trong hình đang có 4 ô vuông được tô màu.

Vậy hình D có \(\displaystyle {1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu.

Kết luận: Hình A; B; D là các hình đã tô màu \(\displaystyle {1 \over 4}\) số ô vuông

Câu 3

Hình nào đã khoanh vào  \(\displaystyle{1 \over 4}\)  số con thỏ:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:
- Đếm số thỏ có trong hình rồi tìm \(\dfrac{1}{4}\) của số đó.

- Đếm số thỏ đã khoanh, nếu bằng với giá trị vừa tìm được ở bước trên thì hình đó đã khoanh vào \(\dfrac{1}{4}\) số con thỏ.

Cách giải:

Trong hai hình đều có \(8\) con thỏ.

Ta có: \(8:4=2\)

Mà hình A có \(2\) con thỏ được khoanh; hình B có \(4\) con thỏ được khoanh.

Vậy hình A đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 4}\) số con thỏ.

Có thể bạn quan tâm