Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng chia 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

 Tính nhẩm:

8 : 4 =                                12 : 4 =                              24 : 4 =

16 : 4 =                              40 : 4 =                              20 : 4 =

4 : 4 =                                28 : 4 =                              36 : 4 =

                                                                                    32 : 4 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại giá trị bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

8 : 4 = 2                           12 : 4 = 3                             24 : 4 = 6

16 : 4 = 4                         40 : 4 = 10                            20 : 4 = 5

4 : 4 = 1                           28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9

                                                                                     32 : 4 = 8

Câu 2

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số hàng.

Cách giải :

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Câu 3

Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho 4.

Cách giải :

Số hàng xếp được là:

32 : 4 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.

Có thể bạn quan tâm