Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành xem đồng hồ - Phần 5 - Toán 2

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ thích hợp.

Cách giải :

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

Câu 2

Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào ?

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

b) An ra chơi lúc 15 giờ.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Đọc thông tin trong các câu đã cho rồi ghép với đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Cách giải :

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.

b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ E.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G.

Câu 3

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2 giờ; 1 giờ 30 phút;  6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Dựa vào số giờ và số phút đã cho, em quay kim trên mặt đồng hồ.

+) Giờ nguyên : Kim giờ chỉ vào đúng số giờ; kim phút chỉ vào số 12.

+) Giờ có 15 phút : Kim giờ chỉ qua số giờ một chút; kim phút chỉ vào số 3.

+) Giờ rưỡi : Kim giờ chỉ giữa hai số giờ và kim phút chỉ vào số 6.

Cách giải :

Quay kim đồng hồ sao cho:

Đồng hồ chỉ 2 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút: Kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút: Kim ngắn chỉ qua số 6 một chút, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi: Kim ngắn chỉ giữa số 5 và số 6, kim dài chỉ số 6.

Có thể bạn quan tâm