Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

1 x 2 =               1 x 3 =                    1 x 5 = 

2 x 1 =               3 x 1 =                    5 x 1 =               1 x 1 =

2 : 1 =                3 : 1 =                    5 : 1 =                1 : 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Cách giải :

1 x 2 = 2            1 x 3 = 3              1 x 5 = 5

2 x 1 = 2            3 x 1 = 3              5 x 1 = 5            1 x 1 = 1

2 : 1 = 2            3 : 1 = 3               5 : 1 = 5             1 : 1 = 1

Câu 2

Số ?

.. .x 2 = 2                      5 x ...= 5                      ....: 1 = 3

... x 1 = 2                      5 : ...= 5                      ....x 1 = 4

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Vận dụng các kiến thức trên ta tìm số còn thiếu của các phép tính.

Cách giải :

1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2                      5 : 1 = 5                     4 x 1 = 4

Câu 3

Tính:

a) 4 x 2 x 1 =                      b) 4 : 2 x 1 =                 c) 4 x 6 : 1 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải :

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8                  

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2                        

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24.

Có thể bạn quan tâm