Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\) số con hươu:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đếm số hươu cao cổ ở mỗi hình rồi chia cho 4.

- Chọn hình có số hươu cao cổ đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Cách giải :

Hình a và b có 8 con hươu cao cổ.

Mà 8 : 4 = 2.

Vậy hình a có \({1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:03

Các câu hỏi cùng bài học