Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép chia

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Từ phép nhân đã cho, viết 2 phép chia tương ứng bằng tích chia cho một trong hai thừa số.

Cách giải :

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                         12 : 3 = 4                              10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                         12 : 4 = 3                              10 : 2 = 5

Câu 2

Tính:

a)                                                b)

 3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Nhẩm tìm giá trị tích của phép chia.

- Khi lấy tích chia cho một thừa số thì kết quả bằng thừa số kia.

Cách giải :

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

12 : 3 = 4                                      20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                      20 : 5 = 4

Có thể bạn quan tâm