Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số bị chia - Số chia - Thương

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia : Số chia = Thương

Cách giải :

Câu 2

Tính nhẩm:

2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                      2 x 6 =

6 : 2 =                 8 : 2 =                  10 : 2 =                     12 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Cách giải :

2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

Câu 3

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

-  Viết phép chia từ phép nhân cho trước bằng cách lấy tích chia cho một thừa số.

- Xác định giá trị của số bị chia, số chia và thương : Số bị chia : Số chia = Thương

Cách giải :

Có thể bạn quan tâm