Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng nhân 2

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm :

2 x 2 =                     2 x 8 =                      2 x 7 =

2 x 4 =                     2 x 10 =                     2 x 5 = 

2 x 6 =                     2 x 1 =                      2 x 9 =

                                                                 2 x 3 =

Hướng dẫn giải

2 x 2 = 4                   2 x 8 = 16                     2 x 7 = 14

2 x 4 = 8                   2 x 10 = 20                   2 x 5 = 10

2 x 6 = 12                 2 x 1 = 2                       2 x 9 = 18

                                                                     2 x 3 = 6

Câu 2

Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Hướng dẫn giải

6 con gà có số chân là:

2 x 6 = 12 (chân)

Đáp số: 12 chân.

Câu 3

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm