Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Một phần hai

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Câu 2

Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 - Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Hình nào có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được là hình cần chọn.

Cách giải:

Hình A và hình C có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu.

Câu 3

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 - Đếm số cá có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Đếm số cá đã khoanh. Chọn hình có số cá được khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Cách giải:

Hình b đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá.

Có thể bạn quan tâm