Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập chung

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

2 x 6 =                      2 x 8 =                  5 x 9 =                   3 x 5 =

3 x 6 =                      3 x 8 =                  2 x 9 =                   4 x 5 =

4 x 6 =                      4 x 8 =                  4 x 9 =                   2 x 5 =

5 x 6 =                      5 x 8 =                 3 x  9 =                   5 x 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

2 x 6 = 12                         2 x 8 = 16                 

3 x 6 = 18                         3 x 8 = 24                 

4 x 6 = 24                          4 x 8 = 32                

5 x 6 = 30                          5 x 8 = 40                

 

5 x 9 = 45                   3 x 5 = 15

2 x 9 = 18                   4 x 5 = 20

4 x 9 = 36                   2 x 5 = 10

3 x  9 = 27                  5 x 5 = 25

Câu 2

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm lại các phép nhân trong phạm vi đã học để tìm thừa số còn thiếu.

Cách giải :

Câu 3

Tính:

a) 5 x 5 + 6 =                                      b)  4 x 8 - 17 =

c) 2 x 9 - 18 =                                     d) 3 x 7 + 29 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Tìm giá trị của các phép nhân.

- Lấy số vừa tìm được cộng hoặc trừ với các số còn lại.

Cách giải :

a) 5 x 5 + 6 = 25 + 6 = 31                          b)  4 x 8 - 17 = 32 - 17 = 15

c) 2 x 9 - 18 = 18 - 18 = 0                           d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29 = 50

Câu 4

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm số chiếc đũa ta lấy số chiếc của một đôi nhân với số đôi.

Cách giải :

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Câu 5

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho.

Cách giải :

a) Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9

b) Độ dài đường gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =10 (cm)

Đáp số: a) 9cm; b) 10cm.

Có thể bạn quan tâm