Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng chia 2

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

6 : 2 =                            2 : 2 =                          20 : 2 =

4 : 2 =                            8 : 2 =                          14 : 2 =

10 : 2 =                         12 : 2 =                         18 : 2 =

                                                                          16 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng chia 2 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

6 : 2 = 3                           2 : 2 = 1                          20 : 2 = 10

4 : 2 = 2                           8 : 2 = 4                          14 : 2 = 7

10 : 2 = 5                        12 : 2 = 6                         18 : 2 = 9

                                                                               16 : 2 = 8

Câu 2

Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy 12 cái kẹo chia cho 2.

Cách giải :

Số kẹo mỗi bạn được chia là:

12 : 2 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo.

Câu 3

Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 là kết quả của phép tính nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Nhẩm giá trị của các phép tính đã cho rồi nối với ô chứa kết quả tương ứng.

Cách giải :

Có thể bạn quan tâm