Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng nhân 3

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =

3 x 5 =                           3 x 4 =                                    3 x 10 =

3 x 9 =                           3 x 2 =                                    3 x 6 = 

                                                                                     3 x 7 =

Hướng dẫn giải

3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3

3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30

3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18 

                                                                                    3 x 7 = 21

Câu 2

Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

10 nhóm có tất cả số học sinh là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Câu 3

Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm