Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng chia 5 rồi điền kết quả của phép chia vào chỗ trống.

Cách giải :

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5

30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10

Câu 2

Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của 2 phép chia liên quan.

Cách giải :

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20               5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

Câu 3

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở đã cho chia cho 5.

Cách giải :

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Câu 4

Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam chia cho 5.

Cách giải :

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Câu 5

Hình nào đã khoanh vào \(\dfrac{1} {5}\) số con voi ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Đếm số con voi rồi lấy số đó chia cho 5.

- Chọn hình có số voi đã khoanh bằng kết quả của phép chia vừa tìm được.

Có thể bạn quan tâm