Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

 Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                 15 : 3 =                    30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                  24 : 3 =                   18 : 3 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

Câu 2

Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                  3 x 3 =                 3 x 1 =

18 : 3 =                     27  :3 =                  9  :3 =                  3 : 3 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 Tìm kết quả của phép nhân rồi nhẩm kết quả của phép chia tương ứng.

Cách giải:

3 x 6 = 18                    3 x 9 = 27              3 x 3 = 9                 3 x 1 = 3

18 : 3 = 6                    27 :3 = 9                9 : 3 = 3                 3 : 3 = 1

Câu 3

Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm                            9kg : 3 =

15cm : 3 =                                  21l : 3 =           

14cm : 2 =                               10dm : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 Tính chia hai số như bình thường rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được đơn vị đo tương ứng.

Cách giải:

8cm : 2 = 4cm                               9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm                              21l : 3 = 7l          

14cm : 2 = 7cm                             10dm : 2 = 5dm.

Câu 4

Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 Muốn tìm đáp án ta lấy 15 chia cho số túi.

Cách giải:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Câu 5

Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 Tìm số can dầu bằng cách lấy 27 lít chia cho số lít dầu mỗi can đựng được.

Cách giải:

Rót được số can dầu là: 

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.

Có thể bạn quan tâm