Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                      2 x 6 =

6 : 2 =                 8 : 2 =                  10 : 2 =                     12 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị của phép nhân rồi nhẩm giá trị của phép chia tương ứng.

Cách giải :

2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12

6 : 2 = 3                 8 : 2 =  4               10 : 2 = 5                    12 : 2 = 6

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:45

Các câu hỏi cùng bài học