Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của số bị chia, số chia và thương trong phép chia đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số bị chia : Số chia = Thương

Cách giải :

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:45

Các câu hỏi cùng bài học