Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 4}\) hình nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Tìm hình nào được chia thành bốn phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 4}\) hình A, hình B, hình C.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:59

Các câu hỏi cùng bài học