Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào đã khoanh vào  \(\displaystyle{1 \over 4}\)  số con thỏ:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:
- Đếm số thỏ có trong hình rồi tìm \(\dfrac{1}{4}\) của số đó.

- Đếm số thỏ đã khoanh, nếu bằng với giá trị vừa tìm được ở bước trên thì hình đó đã khoanh vào \(\dfrac{1}{4}\) số con thỏ.

Cách giải:

Trong hai hình đều có \(8\) con thỏ.

Ta có: \(8:4=2\)

Mà hình A có \(2\) con thỏ được khoanh; hình B có \(4\) con thỏ được khoanh.

Vậy hình A đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 4}\) số con thỏ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:00

Các câu hỏi cùng bài học