Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:40

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

 - Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi chia cho 2.

- Hình nào có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được là hình cần chọn.

Cách giải:

Hình A và hình C có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:40

Các câu hỏi cùng bài học