Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:39

Lý thuyết

Câu hỏi

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Cách giải:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:39

Các câu hỏi cùng bài học