Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của 2 phép chia liên quan.

Cách giải :

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20               5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:13

Các câu hỏi cùng bài học