Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Xác định vị trí của kim phút và kim giờ đang chỉ rồi đọc giờ tương ứng.

Cách giải :

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (hay 2 giờ rưỡi).

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút (hay 11 giờ rưỡi).

Đồng hồ D chỉ 3 giờ.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:23

Các câu hỏi cùng bài học