Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

    5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ - 3 giờ =

    4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ - 8 giờ =

    8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ - 10 giờ =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tính toán với các số rồi viết đơn vị "giờ" vào sau kết quả.

Cách giải :

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ                   b) 9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

    4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                     12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

    8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                     16 giờ - 10 giờ = 6 giờ

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:24

Các câu hỏi cùng bài học