Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số hàng.

Cách giải :

Số học sinh trong mỗi hàng là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học