Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính nhẩm:

8 : 4 =                                12 : 4 =                              24 : 4 =

16 : 4 =                              40 : 4 =                              20 : 4 =

4 : 4 =                                28 : 4 =                              36 : 4 =

                                                                                    32 : 4 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm lại giá trị bảng chia 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

8 : 4 = 2                           12 : 4 = 3                             24 : 4 = 6

16 : 4 = 4                         40 : 4 = 10                            20 : 4 = 5

4 : 4 = 1                           28 : 4 = 7                              36 : 4 = 9

                                                                                     32 : 4 = 8

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:58

Các câu hỏi cùng bài học