Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

   3 x 10 - 14 =                                      0 : 4 + 6 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0
  3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                          0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:05

Các câu hỏi cùng bài học