Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:05

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

a) Tóm tắt :

4 nhóm : 12 học sinh

1 nhóm : ? học sinh.

 Muốn tìm số học sinh của mỗi nhóm ta lấy số học sinh chia cho số nhóm.

b) Tóm tắt :

3 học sinh : 1 nhóm

12 học sinh : ? nhóm

Muốn tìm số nhóm ta lấy số học sinh chia cho 3.

Cách giải :

a) Mỗi nhóm có số học sinh là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

b) Chia được thành số nhóm là :

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: a) 3 học sinh;  b) 4 nhóm.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:05

Các câu hỏi cùng bài học