Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Cách giải :

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:46

Các câu hỏi cùng bài học