Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tìm tích và thừa số còn thiếu trong mỗi phép nhân rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải :

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:54

Các câu hỏi cùng bài học