Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:49

Lý thuyết

Câu hỏi

 Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                 15 : 3 =                    30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                  24 : 3 =                   18 : 3 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4               15 : 3 = 5                 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9               24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:49

Các câu hỏi cùng bài học