Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm:

a) 

4 x 4 =                    4 x 9 =                   4 x 6 =

4 x 5 =                    4 x 2 =                   4 x 10 =

4 x 8 =                    4 x 7 =                   4 x 1  =

b)

2 x 3 =                    2 x 4 =                   4 x 3 =

3 x 2 =                    4 x 2 =                   3 x 4 =

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

Nhẩm giá trị bảng nhân đã học trong phạm vi 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a)  4 x 4 = 16                   4 x 9 = 36                  4 x 6 = 24

     4 x 5 = 20                   4 x 2 = 8                   4 x 10 = 40

     4 x 8 = 32                   4 x 7 = 28                 4 x 1  = 4

b)  2 x 3 = 6                   2 x 4 = 8                 4 x 3 = 12

     3 x 2 = 6                   4 x 2 = 8                 3 x 4 = 12

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:25

Các câu hỏi cùng bài học