Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 16:02

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Tìm \(x\):

\(x\times 3 = 15\) ;                \(4\times x = 28\).

b) Tìm \(y\):

  \(y : 2 = 2\);                     \(y : 5 = 3\)

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 - Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải :

a) \(x\times 3 = 15\)

\(x= 15 : 3\)

            \(x= 5\)

 \(4 \times x = 28\)

        \(x = 28 : 4\)

        \(x = 7\)

b) \(y : 2 = 2\) 

         \(y = 2\times 2\)

         \(y = 4\)

\(y : 5 = 3\)

     \(y = 3\times 5\)

     \(y = 15\)

 

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 16:02

Các câu hỏi cùng bài học