Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm số chiếc đũa ta lấy số chiếc của một đôi nhân với số đôi.

Cách giải :

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 chiếc đũa.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:34

Các câu hỏi cùng bài học