Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Hướng dẫn giải

10 nhóm có tất cả số học sinh là:

3 x 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh.

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học