Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép trừ trong phạm vi 7

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính:

7 - 6 =             7 - 3 =                  7 - 2 =                  7 - 4 = 

7 - 7 =             7 - 0 =                  7 - 5 =                  7 - 1 =

Hướng dẫn giải

7 - 6 = 1            7 - 3 = 4                 7 - 2 = 5                      7 - 4 = 3

7 - 7 = 0            7 - 0 = 7                 7 - 5 = 2                      7 - 1 = 6

Câu 3

Tính:

7 - 3 - 2 =                        7 - 6 - 1 =                    7 - 4 - 2 =

7 - 5 - 1 =                        7 - 2 - 3 =                    7 - 4 - 3 =

Hướng dẫn giải

7 - 3 - 2 = 2                      7 - 6 - 1 =  0                        7 - 4 - 2 = 1

7 - 5 - 1 = 1                      7 - 2 - 3 = 2                         7 - 4 - 3 = 0

Câu 4

 Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 7 - 2 = 5.

b) 7 -3 = 4.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm