Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 70 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tính:

6 + 1 =                     5 + 2 =                     4 + 3 =

1  +6 =                     2 + 5 =                     3 + 4 =

7 - 6 =                     7 -5 =                       7 - 4 =

7 - 1 =                     7 -2 =                       7 - 3 =

Hướng dẫn giải

6 + 1 = 7                     5 + 2 = 7                     4 + 3 = 7

1 + 6 = 7                     2 + 5 = 7                     3 + 4 = 7

7 - 6 = 1                      7 - 5 = 2                       7 - 4 = 3

7 - 1 = 6                      7 - 2 = 5                      7 - 3 = 4

Câu 3

Số ?

2 + ....= 7                1 + .... = 5                     7 - .... = 1

7 - ....= 4                .... + 1 = 7                     7 - .... = 3

....+ 3 = 7               .... .+ 2 = 7                     .... - 0 = 7

Hướng dẫn giải

2 + 5 = 7                1 + 4 = 5                     7 - 6 = 1

7 - 3 = 4                6 + 1 = 7                     7 - 4 = 3

4 + 3 = 7                5 + 2 = 7                     7 - 0 = 7

Câu 4

Điền dấu  <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 4 ...7                         5 + 2....6                       7 - 5 ....3

7 - 4 ....4                        7 - 2.....5                        7 - 6.....1

Hướng dẫn giải

3 + 4 = 7                         5 + 2 > 6                        7 - 5  < 3

7 - 4 < 4                         7 - 2 = 5                         7 - 6 = 1

Câu 5

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm