Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 50 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

1 + 1 =          2 + 1 =                3 + 1 =               4 + 1 = 

1 + 2 =         2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =         2 + 3 =

1 + 4 =                             

Hướng dẫn giải

1 + 1 =  2            2 + 1 = 3         3 + 1 = 4            4 + 1 = 5

1 + 2 =  3            2 + 2 = 4         3 + 2 = 5

1 + 3 =  4            2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Câu 2

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 1 + 1 = 4             3 + 1 + 1 = 5                  1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4             1 + 3 + 1 = 5                  2 + 2 + 1 = 5

Câu 4

 Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

3 + 2 ...5                  4.....2 + 1                  2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5                  4 ....2 + 3                  1 + 4.....4 + 1

Hướng dẫn giải

3 + 2  =  5              4 > 2 + 1                   2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5               4  < 2 + 3                  1 + 4 = 4 + 1

Câu 5

Hướng dẫn giải

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm