Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 26 tháng 4 2019 lúc 9:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

7 - 3 - 2 =                        7 - 6 - 1 =                    7 - 4 - 2 =

7 - 5 - 1 =                        7 - 2 - 3 =                    7 - 4 - 3 =

Hướng dẫn giải

7 - 3 - 2 = 2                      7 - 6 - 1 =  0                        7 - 4 - 2 = 1

7 - 5 - 1 = 1                      7 - 2 - 3 = 2                         7 - 4 - 3 = 0

Update: 26 tháng 4 2019 lúc 9:13

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm