Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 85 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

a) 

10 - 2 =           10 - 4 =            10 - 3 =         10 - 7 =           10 - 5 =

10 - 9 =           10 - 6 =            10 - 1 =         10 - 0 =           10 - 10 =

Hướng dẫn giải

a) 10 - 2 = 8      10 - 4 = 6      10 - 3 = 7       10 - 7 = 3         10 - 5 = 5

    10 - 9 = 1      10 - 6 = 4      10 - 1 = 9        10 - 0 = 10       10 - 10 = 0

Câu 2

Số ?

5 + .... = 10           .... - 2 = 6                10 - .... = 4                 2 + .... = 9

8 - .... = 1             .... + 0 = 10              10 - ....= 8                  4 + .... = 7

Hướng dẫn giải

5 + 5 = 10           8 - 2 = 6                10 - 6 = 4                 2 + 7 = 9

8 - 7 = 1            10 + 0 = 10              10 - 2 = 8                4 + 3 = 7

Câu 3

Viết phép tính thích hợp:

Hướng dẫn giải

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 - 2 = 8.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm