Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập trang 57 SGK Toán 1

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3

Tính:

4 - 1 - 1 =               4 - 1 - 2 =                 4 - 2 - 1 =

Hướng dẫn giải

4 - 1 - 1 = 2              4 - 1 - 2 = 1             4 - 2 - 1 = 1

Câu 4

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 - 1....2                            3 - 1.....3 - 2

4 - 1....2                            4 - 3.....4 - 2

4 - 2....2                            4 - 1.....3 + 1

Hướng dẫn giải

3 - 1 = 2                            3 - 1 > 3 - 2

4 - 1 > 2                            4 - 3 < 4 - 2

4 - 2 = 2                            4 - 1 < 3 + 1

Câu 5

Hướng dẫn giải

a) 3 + 1 = 4.

b) 4 - 1 = 3.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm